Kategoria:DAWNE URZĘDY i Statusy społeczne

Z GENPARAF7
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Strona główna


Źródło http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Urz%C4%99dy_grodzkie


  • Uwaga aby nie powielać przepisywania określeń i znaczenia poszczególnych funkcji i urzędów

należy umieszczać jedynie te nowe funkcje i urzędy ,które nie wymienione są w w/w źródle.Patrz zakładka dyskusji


Urzędy ziemskie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów wywodziły się z urzędów książęcych z czasów rozbicia dzielnicowego.

Najważniejszymi urzędnikami ziemskimi byli wojewoda i kasztelan, gdyż z urzędu wchodzili do Senatu. Po nich w każdej ziemi następowali pozostali urzędnicy. W większości były to godności honorowe. Urzędy ziemskie dzieliły się na dygnitatrskie (łac. dignitates) i officia. Dygnitarzami byli: wojewoda, kasztelan, podkomorzy i sędzia ziemski. Officia to urzędy: stolnika, podstolego, cześnika, podczaszego, łowczego, miecznika, chorążego i wojskiego


*Urzędy senatorskie


 • arcybiskup
 • biskupi
 • wojewoda
 • kasztelan

Porządek starszeństwa sprecyzowała konstytucja (ustawa sejmowa) z 1611 roku.

I tak w Koronie po urzędach senatorskich następowali kolejno:


*Urzędy ziemskie


 • podkomorzy
 • starosta grodowy
 • chorąży
 • sędzia ziemski
 • stolnik
 • podczaszy
 • podsędek
 • podstoli
 • cześnik
 • łowczy
 • wojski większy
 • pisarz ziemski
 • miecznik
 • wojski mniejszy

Na Litwie kolejność była następująca:

 • ciwun
 • marszałek ziemski
 • podkomorzy
 • starosta grodowy
 • chorąży
 • sędzia ziemski
 • wojski większy
 • stolnik
 • podstoli
 • pisarz ziemski
 • podwojewodzi albo podstarości
 • sędzia grodzki
 • pisarz grodzki
 • podczaszy
 • cześnik
 • horodniczy
 • skarbnik
 • łowczy
 • miecznik
 • koniuszy
 • oboźny
 • strażnik
 • krajczy
 • leśniczy
 • mostowniczy
 • budowniczy

*Urzędy wojskowe


 • Cejgmistrz
 • Cejgwart
 • Generał artylerii
 • Hetman nadworny
 • Hetman polny litewski
 • Hetman wielki koronny
 • Hetman wielki litewski
 • Oboźny
 • Pisarz polny
 • Pisarz pułkowy
 • Regimentarz
 • Starszy nad armatą
 • Strażnik polny
 • Strażnik wielki

Urzędy dworskie – w I Rzeczypospolitej zespół urzędów odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie dworu monarchy.


*Urzędy dworskie dzieliły się na:


 • urzędy nadworne, związane bezpośrednio z obsługą monarchy, z kolei dzieliły się na:
  • urzędy stołu królewskiego, w ich skład wchodził

 • kuchmistrz wielki koronny
 • kuchmistrz wielki litewski
 • stolnik wielki koronny
 • stolnik wielki litewski
 • podczaszy wielki koronny
 • podczaszy wielki litewski
 • krajczy wielki koronny
 • krajczy wielki litewski
 • podstoli wielki koronny
 • podstoli wielki litewski
 • cześnik koronny
 • cześnik wielki litewski
  • urzędy reprezentujące majestat monarszy, w ich skład wchodził

 • chorąży wielki koronny
 • chorąży wielki litewski
 • miecznik wielki koronny
 • miecznik wielki litewski
 • koniuszy wielki koronny
 • koniuszy wielki litewski
 • łowczy wielki koronny
 • łowczy wielki litewski
  • urzędy dworu to:

 • marszałek nadworny
 • podkomorzy nadworny
 • łożniczy
 • szambelan
 • prywatny sekretarz króla
 • sekretarz królewski
 • kapelan
 • kaznodzieja nadworny [1]
 • szafarz
 • śpiżarny
 • piwniczy
 • woźniczy
 • pułkownik rot dworskich
 • kapitan gwardii królewskiej
 • ochmistrz
 • ochmistrzyni

*Urzędy grodzkie


 • Burgrabia (urząd)
 • Podstarości

*Inne urzędy


Podkategorie

Ta kategoria ma tylko jedną podkategorię.